When you look fabulous,

Dr. Cheryl Burgess

You feel fabulous.